כללי הדרוג

תקנון דירוג ומד כושר


פרק א' - הקדמה 1. האיגוד הישראלי לשחמט ידרג את השחמטאים בישראל בהתאם לתוצאותיהם בתחרויות המוכרות על ידו באמצעות מספרי מד-כושר, דרגות ותארים. 2. כל שחקן ששילם לאיגוד פנקס מתחרה, וכן כל שחקן שנרשם למשחקי הליגה, יהיה זכאי לקבל מד-כושר בהתאם לתוצאותיו בתחרויות ועל פי כללים אלה. 3. האיגוד יפרסם מעת לעת רשימות שחקנים, שיכללו בין השאר את שמותיהם ואת מספרי מד-הכושר העדכניים שלהם. פרק ב' - תחרויות 1. בחישובי מד-הכושר ייכללו התחרויות הבאות: (א) משחקי הליגה, הגביע והליגה לנוער המאורגנים ע"י האיגוד. (ב) תחרויות בישראל שתוצאותיהן דווחו לאיגוד ע"י מנהל התחרות בהתאם לנדרש בסעיפים 2-4. (ג) תחרויות בחו"ל שתוצאות אחד השחקנים הישראליים בהן דווחו לאיגוד ע"י השחקן או ראש המשלחת בהתאם לנדרש בסעיף 5. (ד) תחרויות בחו"ל, שתוצאות אחד השחקנים הישראליים בהם דווחו לאיגוד ע"י פיד"ה כמפורט בסעיף 6. 2. תחרויות בישראל המדווחות לאיגוד לצורך חישוב מד-כושר צריכות לעמוד בדרישות הבאות: (א)כל משתתפי התחרות שילמו לאיגוד פנקס מתחרה לשנה הנוכחית, למעט אורחים מחו"ל. (ב) המשחקים מתנהלים לפי חוקת השחמט של פיד"ה. (ג) לכל שחקן מוקצבות לפחות 25 דקות להשלמת המשחק. (ד) בתחרות משתתפים לפחות שישה שחקנים. תחרויות שמספר משתתפיהן קטן מ-6 יוכרו לצורך חישוב מד-כושר רק אם התקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: (1)התחרות אורגנה ע"י האיגוד. (2)התחרות מהווה אמצעי להתרת שוויון נקודות בתחרות שכלליה קבעו זאת מראש. (3) התחרות אושרה מראש ע"י ועדת הדירוג. 3.הודעה על פתיחת תחרות על מנהל התחרות לשלוח לאיגוד לא יאוחר מ-7 ימים לאחר מועד הסיבוב הראשון הודעה על פתיחת התחרות, שתכלול את הפרטים הבאים: שם התחרות, מקום המשחקים, שם המנהל ו/או השופט, קצב המשחקים, שיטת התחרות, מספר המשתתפים, שמות המשתתפים (במידת האפשר), תאריך הפתיחה, מועדי ושעות המשחקים ותאריך הסיום המשוער. 4.דיווח תוצאות תחרות (א)על מנהל התחרות למסור לאיגוד את דיווח תוצאות התחרות, חתום ע"י מנהל ו/או שופט התחרות, לא יאוחר מ-10 ימים לאחר תאריך סיום התחרות. את הדיווח אפשר לשלוח בדואר או בפקס או במסירה ידנית במשרדי האיגוד. דיווח באמצעות דיסקט או בדואר אלקטרוני אפשרי בתיאום מראש עם ועדת הדירוג. (ב)הדיווח חייב לכלול את מספרי השחקן ושמותיהם של כל השחקנים שהשתתפו בתחרות, למעט שחקנים חדשים שעדיין אינם רשומים באיגוד. יש לציין את פרטיהם האישיים של השחקנים החדשים - שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מיקוד, טלפון ותאריך לידה. במידה ובתחרות השתתף שחקן אורח מחו"ל יש לציין זאת במפורש, ולכלול בדיווח את שמו באנגלית, שם הארץ ממנה בא ומד-כושר בינלאומי שלו (אם יש). (ג) הדיווח חייב לכלול מידע על קצב המשחקים בתחרות, כלומר כמות הזמן שהוקצבה לכל שחקן להשלמת כל המשחק. (ד)בדיווח על תחרות בשיטת ליגה (בסיבוב אחד או בסיבוב כפול) יש לכלול את רשימת השחקנים על פי מספרם הסידורי בתחרות, מספרי השחקן שלהם ואת טבלת התוצאות. (ה)בדיווח על תחרות בשיטה השוויצרית (או שיטת שוונינגן) יש לכלול את רשימת השחקנים על-פי מספרם הסידורי בתחרות, עם מספרי השחקן שלהם. לכל שחקן יש לציין לגבי כל סיבוב את מספרו הסידורי בתחרות של היריב ואת התוצאה. אפשר להשתמש בתדפיס מתאים של תוכנת מחשב לניהול תחרויות שוויצריות (האיגוד יספק תוכנה לכל דורש) או בכרטיסים שוויצריים של האיגוד. (ו)בדיווח על תחרות קבוצתית יש לכלול את תוצאות כל המשחקים האישיים ואת מספרי השחקן של השחקנים. (ז)ברישום התוצאות יש להבחין בבירור בין תוצאות שהושגו על הלוח ותוצאות טכניות. ניצחון טכני יסומן ע"י '+', הפסד טכני ע"י '-', תיקו טכני ע"י '='. תוצאות טכניות לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב מד-כושר, ומשחקים שהסתיימו בתוצאות טכניות לא ייכללו במניין המשחקים של השחקנים המעורבים בהם. (ח)במקרה של פרישת שחקן מהתחרות יש לציין זאת על גבי טופס הדיווח ולצרף הסבר במידת האפשר. יש לכלול את תוצאות השחקן שפרש גם אם תוצאות אלה לא נלקחו בחשבון לצורך קביעת המיקום בתחרות. 5.תחרויות בחו"ל תחרות בחו"ל בה משתתפ(ים) שחקנ(ים) ישראלי(ים) תיכלל בחישוב מד-הכושר הישראלי אם עמדה לפחות באחד התנאים הבאים: (א)תחרות רשמית המאורגנת ע"י פיד"ה או האזור האירופאי שלו, והשחקנים הישראלייםשהשתתפו בה נשלחו ע"י האיגוד. במקרה זה תחול חובת הדיווח על ראש המשלחת או המלווה, ובהעדר כזה - על השחקן עצמו. (ב)השחקן המשתתף בתחרות הודיע לפני התחרות בכתב לועדת הדירוג על השתתפותו, וביקש להכליל את תוצאות התחרות בחישובי מד-הכושר. במקרה זה יהיה השחקן חייב לדווח על תוצאות משחקיו בתחרות מיד עם שובו לארץ. הדיווח על תוצאות שחקן ישראלי בתחרות בחו"ל חייב לכלול את הפרטים הבאים: תוצאות המשחקים לפי סדר הסיבובים, שמות כל היריבים ומד-כושרם הבינלאומי (אם יש), לגבי יריבים חסרי מד-כושר בינלאומי - מידע על מד-הכושר הלאומי שלהם ו/או מספר הנקודות שצברו בתחרות. הדיווח צריך להיות (במידת האפשר) מאושר ע"י הנהלת התחרות ומלווה ע"י טבלה מלאה של תוצאות התחרות. 6.תחרויות בחו"ל לפי פיד"ה אחת לחצי שנה פיד"ה מעביר לאיגוד דו"ח על תוצאות השחקנים הרשומים בפדרציה הישראלית וחישוב מד-הכושר הבינלאומי שלהם, הכולל לגבי כל תחרות שבה השתתף שחקן ישראלי את שם ומקום התחרות, תאריך הפתיחה, מספר המשחקים, מספר הנקודות ומד-הכושר הממוצע של היריבים. כל התחרויות בחו"ל הנכללות בדו"ח זה, ואשר לא דווחו לאיגוד בהתאם לסעיף 5, ייכללו בחישוב מד-הכושר הישראלי. פרק ג' - עדכון מד-הכושר 1.עדכון מד-הכושר יתבצע ארבע פעמים בשנה, נכון לתאריכים הבאים: 31 במארס, 30 ביוני, 30 בספטמבר, 31 בדצמבר. 2.האיגוד רשאי לשנות את תאריכי עדכון מד-הכושר, בהודעה מראש שתפורסם בחוזר לכל המועדונים החברים בו ו/או בביטאון האיגוד. 3.בעדכון ייכללו התחרויות הממלאות את כל התנאים הבאים: (א) לא נכללו בעדכונים קודמים. (ב)תאריך סיומן קודם או זהה לתאריך העדכון. (ג)דיווח תוצאותיהן הגיע לאיגוד לא יאוחר מ-7 ימים לאחר תאריך העדכון. 4.תוצאות המשחקים בין שחקנים ממתינים (כלומר חסרי מד-כושר, ראה הגדרתם בפרק ד' סעיף 1) לשחקנים רגילים יועברו ל"רשימת המתנה". משחקים אלה ישפיעו אך ורק על חישוב מד-הכושר של השחקנים הממתינים. 5.השחקנים הממתינים, אשר (ביחד עם משחקים מהמתנה בעדכונים קודמים) צברו את מספר המשחקים הנדרש, יקבלו מדי-כושר התחלתיים בהתאם לנוסחה בפרק ד' סעיף 3. 6.חישוב מד-הכושר יתבצע בדיוק של שלוש ספרות לאחר הנקודה העשרונית. התוצאות הסופיות - מספרי מד-הכושר החדשים - יעוגלו למספרים שלמים. 7.האיגוד יפיק דו"ח, שיפרט לגבי כל עדכון מד-כושר את שינויי מד-הכושר של השחקנים בהתאם למשחקים ו/או לתחרויות השונות שבהם השתתפו. פרק ד' - שחקנים חדשים; כללי חישוב מד-כושר התחלתי 1.(א) חלק מהשחקנים החדשים המצטרפים לאיגוד או למעגל התחרויות שלו ייחשבו לשחקנים ממתינים. (ב) השחקנים הממתינים לא יקבלו בהתחלה מד-כושר, וברשימות מד-הכושר יצוין ליד שמם המספר 0. (ג) שחקנים שאינם ממתינים יכונו להלן שחקנים רגילים. 2.(א)שחקן חדש שהינו בעל מד-כושר בינלאומי (לרבות ברשימת הלא-פעילים), יקבל מד-כושר ישראלי התחלתי, הזהה למספרו הבינלאומי, וייחשב כשחקן רגיל. (ב) שחקן חדש בעל דרגות שחמטיות או ניסיון תחרותי קודם, בישראל או בארץ אחרת, אך ללא מד-כושר בינלאומי, ייחשב כשחקן ממתין. (ג)שחקן חדש, שאין לו דרגות שחמטיות או ניסיון תחרותי קודם, יקבל מד-כושר התחלתי של 1350 וייחשב כשחקן רגיל. (ד) על מנת לברר, אם להפעיל עבור שחקן חדש מסוים את ס"ק (ב) או ס"ק (ג), מוסמכת ועדת הדירוג לפנות לשחקן עצמו ו/או למנהל מועדונו לקבלת המידע הרלוונטי. (ה) כאשר שחקן שהיה בעל מד-כושר ישראלי עזב את הארץ לתקופה ממושכת ולאחר מכן חזר להתחרות, רשאית ועדת הדירוג לבטל את מד-כושרו הקודם ולהחשיב אותו כשחקן ממתין. 3.(א) תוצאות המשחקים של השחקנים הממתינים נגד יריבים רגילים יישמרו ברשימת המתנה, כאמור בפרק ג' סעיף 4, למעט משחקים שהסתיימו בתוצאות טכניות. (ב) לגבי כל משחק יישמרו הפרטים הבאים: זהות השחקנים, שם התחרות, תאריך התחרות, סוג התחרות (ראה פרק ה' סעיף 5), מד-הכושר של היריב שהיה בתוקף לפני העדכון שבו נכללה התחרות. (ג)לאחר סיום ביצוע עדכון מד-כושר יימחקו מרשימת ההמתנה משחקים, שתאריכם חל למעלה מ18- חודשים לפני תאריך העדכון. (ד) משחקים בין שני שחקנים ממתינים לא ייכללו ברשימת ההמתנה ולא ישפיעו על חישוב מד-הכושר. 4.שחקן ממתין, שהשלים 9 משחקים לפחות נגד שחקנים רגילים (ו/או שחקנים זרים כמפורט בפרק ה' סעיף 1), בתחרות אחת או במספר תחרויות שונות, תוך תקופה של 18 חודשים, יקבל מד-כושר התחלתי בהתאם לתוצאות המשחקים ומד-כושרם של היריבים על פי הנוסחה הבאה: R = R(a) + 400 * (W-L) / N כאשר:R- מד-הכושר החדש R(a)- מד-הכושר הממוצע של היריבים W- מספר הניצחונות L- מספר ההפסדים N- מספר המשחקים 5.על אף האמור בסעיף 4, לא יקבל שחקן ממתין בשום מקרה מד-כושר התחלתי הנמוך ממד-הכושר המינימלי שהוא 1300. במקרה ותוצאת החישוב תהיה קטנה מ1300- ייקבע לשחקן הממתין מד-כושר התחלתי 1300. פרק ה' - כללי חישוב מד-כושר לשחקנים רגילים 1.קביעת מדי-כושר לשחקנים זרים לצורך החישוב. (א)כאשר שחקן ישראלי משחק נגד שחקן זר בעל מד-כושר בינלאומי (בארץ או בחו"ל) יילקח מד-הכושר הבינלאומי של השחקן הזר לצורך החישוב. (ב)כאשר שחקן ישראלי משחק בחו"ל נגד שחקן זר ללא מד-כושר בינלאומי, תהיה ועדת הדירוג מוסמכת לקבוע מד-כושר לשחקן הזר לצורך החישוב בהסתמך על אחד או יותר מהנתונים הבאים: (1) מד-כושר לאומי (תוך התחשבות בהבדלים בין הארצות השונות). (2) רמת ביצוע של השחקן הזר נגד יריבים בעלי מד-כושר בינלאומי. (3) מספר הנקודות שהשחקן הזר צבר בתחרות, תוך התחשבות ברמת התחרות. (ג)כאשר שחקן זר ללא מד-כושר בינלאומי משחק בתחרות בארץ וקיים לפחות 5 משחקים נגד שחקנים רגילים, ייקבע לו מד-כושר לצורך החישוב על פי נוסחת חישוב מד-הכושר ההתחלתי (פרק ד' סעיף 4). 2.המשחקים הבאים לא יילקחו בחשבון בעדכון מד-הכושר של שחקנים רגילים: (א) משחקים נגד שחקנים ממתינים. (ב) משחקים בארץ נגד שחקנים זרים שלא השלימו 5 משחקים כמפורט בס"ק 1ג'. (ג) משחקים שהסתיימו בתוצאות טכניות. 3.נוסחת עדכון מד-הכושר מד-הכושר של שחקן רגיל יעודכן על סמך תוצאות כל משחקיו בתחרויות שנכללו בעדכון מד-הכושר, להוציא המשחקים שפורטו בסעיף 2, בהתאם לנוסחה הבאה: [R(n) = R(o) + å[(K * {(P * 2) - 1}) + (K * D /400)+ B כאשר:R(n)- מד-הכושר של השחקן לאחר העדכון. R(o)- מד-הכושר של השחקן לפני העדכון. å- רץ על כל המשחקים. K- מקדם הנקבע על-פי "טבלת הקטגוריות" (ראה סעיף 5) ותלוי בסוג התחרות שבמסגרתה נערך המשחק, במד-הכושר של השחקן ובמספר המשחקים הכולל שקיים לפני העדכון הנוכחי. P- תוצאת המשחק (1, 0.5, 0) D-תלוי במד-הכושר של היריב לפני העדכון - R(y) מד-הכושר של השחקן לפני העדכון - R(o) ומחושב לפי הכללים הבאים: D= R(y) - R(o)אם הערך המוחלט של R(y) - R(o)קטן מ-375. D=375אם R(y) - R(o)בין 375 ו- 750. D=400R(y) - R(o)גדול מ- 750. D= -375אם R(y) - R(o)בין -375 ו- 750. D= -400אם R(y) - R(o)קטן מ- 750. B- בונוס למשחק התלוי ב- R(o)ובסוג התחרות (ראה ס"ק 4ב') ומחושב לפי הכללים הבאים: B=0אם R(o)גדול או שווה מ-2300. אחרת B=(2300-R(o))/1000אם סוג התחרות 1 או 2. B=(2300-R(o))/2000אם סוג התחרות 3 או 4. 4.(א) על אף האמור בסעיף 3, לא ייקבע לשחקן בשום מקרה מד-כושר הנמוך ממד-הכושר המינימלי. במקרה ותוצאת החישוב תהיה קטנה מ-1300 יעודכן מד-הכושר של השחקן ל-1300. (ב) על אף האמור בסעיף 3, הערך המוחלט של ההפרש בין R(n)ל- R(o)לא יעלה בשום מקרה על 300. במקרה ולפי תוצאת חישוב הנוסחה הוא יעלה על 300 הוא יתוקן ל-300 (במלים אחרות 300 הוא מספר הנקודות המקסימלי שהשחקן יוכל לעלות או לרדת כתוצאה מעדכון אחד). 5.חישוב המקדם K, טבלת הקטגוריות (א)השחקנים הרגילים יחולקו לארבע קבוצות על פי מד-כושרם לפני העדכון: קבוצה א' - בעלי מד-כושר 2200 ומעלה. קבוצה ב' - בעלי מד-כושר 1750-2199. קבוצה ג' - בעלי מד-כושר 1550-1749. קבוצה ד' - בעלי מד-כושר 1300-1549. (ב)התחרויות הנכללות בעדכון יחולקו לשלוש קטגוריות בהתאם לכמות זמן המחשבה המוקצבת לשחקן לכל המשחק באותה תחרות. סוג 1: שעתיים לפחות. סוג 2: 1:00-1:59 שעות. סוג 3: 25-59 דקות. (ג)על אף האמור בסעיף ב', תחרות תוכל להיות בסוג 1 רק אם במשך כל התחרות לא התקיים יותר ממשחק אחד ביום. תחרות בקצב של שעתיים לפחות שלא עמדה בתנאי זה תשתייך לסוג 2. (ד)המקדם Kיהיה תלוי בקבוצת מד-הכושר אליה משתייך השחקן ובסוג התחרות, וייקבע על-פי הטבלה הבאה: קבוצה ד' קבוצה ג' קבוצה ב' קבוצה א' קטגוריה/מד-כושר 14 14 12 10 סוג 1 11 10 8 6 סוג 2 8 7 5 3 סוג 3 (ה)הטבלה בסעיף (ד) תהיה בתוקף לגבי שחקנים שמספר הקרבות הכולל שלהם בתחרויות קודמות (לפני העדכון) הוא 30 לפחות. מקדם Kשל שחקנים שמספר הקרבות הכולל שלהם קטן מ-30 יוכפל ב-1.5. פרק ו' - תארים ודרגות 1.האיגוד הישראלי לשחמט יעניק תארים ודרגות לשחמטאים שישיגו מד-כושר כדלקמן: 1300 - דרגה שביעית; 1410 - דרגה שישית; 1520 - דרגה חמישית; 1630 - דרגה רביעית; 1740 - דרגה שלישית; 1850 - דרגה שניה; 1960 - דרגה ראשונה; 2070 - מועמד לאמן; 2180 - מועמד בכיר לאמן; 2290 - אמן; 2400 - אמן בכיר. 2.שחקן יהיה זכאי לדרגה מסוימת אם בעקבות חישוב מד-כושר התחלתי או עדכון מד-כושר השיג מד-כושר השווה או עולה על הנדרש לאותה דרגה. 3.שחקן, שבעקבות עדכון כל התחרויות שנסתיימו עד לתאריך מסוים היה משיג מד-הכושר השווה או עולה על הנדרש לדרגה מסוימת, יהיה זכאי לאותה דרגה, גם אם עקב חישוב תחרויות שנסתיימו מאוחר יותר לא השיג את מד-הכושר הנדרש. 4.התארים והדרגות הנם בתוקף לכל החיים. לשחקנים שעלו בדרגה תישלח הודעה ע"י ועדת הדירוג. שחקנים המעונינים בכך יוכלו לקבל תמורת תשלום תעודה המעידה על השגת הדרגה או התואר. פרק ז' - מד-כושר בינלאומי ותארים בינלאומיים 1.איגוד השחמט הבינלאומי (פיד"ה) מנהל רשימת מד-כושר (להלן - "מד-כושר בינלאומי") ומעניק תארים על פי תקנון הנקבע על ידו. 2.האיגוד הישראלי לשחמט מדווח לפיד"ה על תוצאות התחרויות הנערכות בארץ, אשר הוכרזו מראש כ"תחרויות למד-כושר בינלאומי". תוצאות תחרויות אלה משפיעות על מד-הכושר הבינלאומי של השחקנים המשתתפים בהם. 3.על מנת שתחרות הנערכת בארץ תוכר למד-כושר בינלאומי, על מארגן התחרות להודיע על כך מראש לועדת הדירוג ולשחקנים המשתתפים בתחרות. ועדת הדירוג תבדוק אם התחרות עומדת בקריטריונים המופיעים בתקנון הדירוג של פיד"ה. 4.התחרויות הבאות, המאורגנות ע"י האיגוד יוכרו לצורך מד-כושר בינלאומי: (א)ליגה לאומית, ליגה ארצית, משחקי מבחן לאומית/ארצית, ליגה עילית לנוער. (ב)חצי גמר וגמר אליפות ישראל, אליפות ישראל הפתוחה, גמר אליפות ישראל לנשים, גמר אליפות ישראל עד גיל 20. (ג)כל תחרות בשיטת ליגה המאורגנת ע"י האיגוד והעומדת בדרישות תקנון הדירוג של פיד"ה. (ד)תחרויות נוספות כפי שייקבע ע"י ועדת הדירוג. 5.התאמה בין מד-כושר ישראלי לבינלאומי (א)אחת לשנתיים, לאחר עדכון מד-הכושר של 31 בדצמבר בשנים הזוגיות, תיערך התאמה בין מד-הכושר הישראלי למד-הכושר הבינלאומי. (ב)תילקח קבוצה של שחקנים שתכלול את כל השחקנים ברשימת הפעילים של פיד"ה המופיעים בפדרציה הישראלית וכן שחקנים פעילים בישראל הרשומים בפדרציות זרות. (ג)עבור קבוצה זו יחושב מד-הכושר הבינלאומי הממוצע ומד-הכושר הישראלי הממוצע. ההפרש ביניהם יעוגל כלפי מטה (בערך מוחלט) לכפולות של 10, והוא יתווסף או יופחת למד-הכושר הישראלי של כל השחקנים בארץ, להוציא שחקנים ממתינים. (ד)שחקנים שבעקבות ביצוע ההתאמה עברו את מד-הכושר המינימלי להשגת דרגה מסוימת (ראה פרק ו' סעיף 1) יקבלו את הדרגה הנ"ל. 6.הגשת בקשות לתארים בינלאומיים (א)האיגוד הישראלי לשחמט אחראי להגשת בקשות לפיד"ה לקבלת תארים עבור שחקנים ישראליים שעמדו בדרישות המפורטות בתקנון הדירוג של פיד"ה. (ב)שחקן הסבור שעמד בדרישות להשגת תואר צריך לפנות לועדת הדירוג ולצרף אישורים על תוצאותיו בתחרויות בחו"ל, חתומים ע"י הנהלת התחרות. ועדת הדירוג תהיה אחראית על הוצאת אישורים מתאימים לתחרויות הנערכות בארץ. (ג)ועדת הדירוג תבדוק האם הישגי השחקן עומדים בדרישות תקנון הדירוג של פיד"ה, ואם כן - תישלח לפיד"ה בקשה להענקת התואר.