תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האיגוד שישראלי לשחמט. מטרת האתר לאפשר ניהול של תחרויות, ליגות, מד כושר, הודעות האיגוד לשחקנים וחדשות השחמט בישראל.


האתר הינו בבעלות האיגוד הישראלי לשחמט (להלן: האיגוד) ומופעל על ידי האיגוד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. באתר מתאפשרת רכישה של מנוי שנתי לתחרויות השחמט - "כרטיס שחמטאי". האיגוד שומר לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לשנות את תכניו של האתר וכל חלק ממנו וכן את התקנון. כל שינוי כאמור יחול על כל משתמש / רוכש, מיד עם עריכת השינוי כאמור. מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר לעולם תגבר ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה המאוחרת פורסמה ע"י איגוד השחמט.  מובהר כי האיגוד שומר לעצמו את הזכות לתקן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הרי שהשינוי יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי, שלצורך תקנון זה הרי שכל הנכנס לאתר, בין לקבלת מידע ובין לצורך רכישת כרטיס שחמטאי. הרוכש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה וככל שיתבקש לעשות כן הינו מתבקש לאשר את קריאתו והבנתו. רכישת כרטיס שחמטאי בין באמצעות האתר, בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית מהווה את הסכמת והכרת הרוכש לכל תנאי התקנון. אם למשתמש הסתייגות לגבי תנאי אחד או יותר מתנאי התקנון הרי שניתן לראותו כמשתמש שאינו מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליו ומכאן שלא תחול על האיגוד כל אחריות מקום בו למרות הכל ביצע רכישה באמצעות הטלפון ו/או ברכישה אישית. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. האיגוד אינו ולא יהייה אחראי לתנאי השימוש באתרים אחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
כתנאי לשימוש באתר מאשר המשתמש כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. המשתמש מתחייב כלפי האיגוד שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון. 

מדיניות שילוח: רכישת כרטיס שחמטאי הינה דיגיטאלית בלבד. איגוד השחמט אינו מתחייב לספק כרטיס שחמטאי פיזי לרוכשים. מידע מעודכן תאריך תוקף כרטיס שחמטאי יופיע באתר האיגוד בלבד.

מחירי כרטיסי השחמטאי משתנים לפי גיל. האיגוד רשאי להעניק מדי פעם בפעם הנחות ברכישת הכרטיס לפי שיקול דעתו הבלעדי. האיגוד אינו מתחייב לשמר הנחות קיימות, ויכול לעדכן את מדיניות ההנחות מדי פעם בפעם. 

מדיניות ביטול: לא ניתן לבטל כרטיס שחמטאי שנקנה דרך האתר, דרך טלפון או ברכישה אישית. 

האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים. 

מדיניות פרטיות: המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו/או הדין.

האיגוד משתמש בשירות של מערכת icredit של חברת רווחית כדי לבצע סליקה. הסליקה לא מתבצעת באתר. הסליקה הינה בהתאם לתקן PCI DSS level 1

זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, בין לגבי כל טקסט, עיצוב, קטעי שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר, בסיסי הנתונים, קוד התוכנה וכל מידע מכל מין וסוג (להלן: "התוכן"), אופן בחירתם, קיבוצם, סידורם והצגתם של כל התכנים באתר זה, תכנונו ועיצובו של האתר, כולם וכל אחד מהם לחוד, הינם בבעלותו הבלעדית של האיגוד ו/או מי מטעמו והמשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר שיש בו הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה. המשתמש רשאי להדפיס את תוכנו של אתר זה, או כל חלק ממנו, לשימושו האישי והלא מסחרי בלבד, בכפוף לכך שאינו מפר, או מנסה להפר, אילו מהזכויות בתוכנו של האתר, או שאר העניינים המוגנים כאמור. כל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמו של האיגוד מראש ובכתב. אתר זה עשוי להכיל תכנים שהזכויות בהם שמורות לצדדים שלישיים. כל שימוש כאמור הינו בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף לזכויות צד ג' בכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה כי כל הדפים המצויים באתר הם רכושו הבלעדי של האיגוד. אין להעתיק, לשנות, או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של האיגוד. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לאיגוד שמורים לאיגוד. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של האיגוד בכתב ומראש.

שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של האיגוד, הינם קניינה הבלעדי של האיגוד ובמידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים באתר, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.אם המשתמש סבור כי תכנים כלשהם באתר זה מפרים באופן כלשהו את זכויות הקניין הרוחני שלו, הינו מתבקש ליצור קשר מיידי עם האיגוד לכתובת דוא"ל [email protected] ובמסגרת זו להעביר לידיעת האיגוד את פרטי ההפרה שלדעתו נעשתה, פרטי הקשר של המשתמש ופרטים בדבר זכויות הקניין הרוחני שלו בתכנים כאמור וכן הצהרת המשתמש כי כל האמור בהודעתו הינו נכון ומדויק. בתקנון זה: "תכנים" – לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת כרטיסי שחמטאי, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות המשתמשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד. בין אם בבעלות האיגוד ובין אם בבעלות צד ג', המאפשר לאיגוד זכות שימוש בו.

הגבלת אחריות

האיגוד ו/או כל גוף הקשור אליו, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו, אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או גם הפסד ו/או הוצאה, שייגרמו למשתמש / רוכש ו/או למי מטעמו ו/או במקומו, בין במישרין ובין בעקיפין בקשר עם ו/או הנובע מהשימוש באתר, כמו גם מהשימוש בכרטיס השחמטאי שנרכש, בכל דרך, מאת האיגוד. בנוסף, האיגוד ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל התקשרות עם הרוכש אשר לא ניתן יהיה להוציאה אל הפועל, מכל סיבה שהיא.

האיגוד אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האיגוד, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האיגוד, או אצל מי מספקיו. השימוש באתר ובתכנים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא כל התחייבות מצד האיגוד. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד האיגוד בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, מוותר המשתמש, ויתור סופי ומחולט כלפי האיגוד וכל מי מטעמו על כל טענה, תביעה או דרישה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

האיגוד מבקש להבהיר כי על אף שהוא עושה את מירב המאמצים כי המידע באתר זה יהיה עדכני ומדויק ככל הניתן, האתר איננו נקי מאי דיוקים, או טעויות. השימוש באתר זה וההסתמכות על המידע המופיע בו נעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

שיפוי וסמכות שיפוט

בכניסת המשתמש לאתר הינו מתחייב כי ישפה את האיגוד בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לאיגוד ו/ואו למי מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, כפועל יוצא ו/או כנובע ו/או בקשר לכל שימוש של המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או בתכניו בניגוד להוראות התקנון ו/או הפרת כל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת שנעשתה בקשר עם השימוש שלו באתר ובכלל זה דמי נזק ושכר טרחת עו"ד.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

לחיצה על משבצת "מאשר" להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.