פרוטוקול ישיבת מינהלת הליגה 31.01.2023

ראו את הפרוטוקול המצורף