כללי הליגה 2023

להלן כללי הליגה לשנת 2023, הכוללים את השינויים החדשים שאושרו על ידי הנהלת האיגוד בישיבתה ב06.09.2022


כללי הליגה לשנת 2023כללי הליגה 2023

הנהלת האיגוד בישיבתה מיום 6 בספטמבר אישרה כ-20 שינויים בכללי הליגה עליהם המליצה מינהלת הליגה.

להלן השינויים העיקריים והחשובים ביותר שהוכנסו לכללים החדשים:


פרק ה'

סעיף 4 ב' – נמחקו המילים: "בסיבוב האחרון לא ניתן להגיש בקשה להקדמת מפגש".

סעיף 4 ה' – נמחקו המילים "בליגה הארצית", כך שסעיף זה יחול על כל הליגות.

סעיף 4 ו' – במקום הטקסט הקודם נכתב: "אין לפצל מפגש ליגה קבוצתי".

סעיף 7 ד' – נרשם: "בהיעדר ציוד שחמט כמפורט בס"ק ב' או בהיעדר ידע להפעילו... "

סעיף 8 - נוסף תת סעיף ב: קבוצה מארחת חייבת לספק תנאים בסיסיים לאירוח נכים (גישה למקום, שירותים, מקום משחקים וכו'). קבוצה אורחת חייבת להודיע לקבוצה מארחת שבוע מראש שיש לה נכה.

סעיף 18 ג' – בוטלה האפשרות לשחק עם שעונים מכניים (למעט מסיבות דת).

סעיף 21 ה' – במקום "אינו רשאי" נכתב "רשאי" (הבהרה: על פי חוקי פיד"ה ניתן להגיש ערעור גם אחרי שהמשחק נמשך והסתיים).

ובנוסף, תת סעיף זה לא היה ממוקם במקומו הנכון. סעיף 21 עוסק בתפקידי השופט. הסעיף הועבר לפרק ז' 1 (ערעורים).

סעיף 23 - לאור קשיים חמורים ואי הבנות רבות בנוסח הקיים, הסעיף הוחלף בנוסח חדש כדלקמן:

שם הסעיף ישתנה ל: "מכשירים אלקטרוניים, לרבות טלפונים ניידים"

א. מגבלת השימוש במכשירים אלקטרוניים מתבססת על חוקת השחמט של פיד"ה.

ב. החזקת מכשיר אלקטרוני פתוח של שחקן בעת משחק במקום המשחקים (כולל שירותים, אזור קהל, כיבוד וכיוצא באלה) תגרור הפסד מידי, למעט במקרים המוגדרים להלן בסעיפים ג', ד', ו'.

ג. בתחילת משחק ליגה, יפקיד השחקן את המכשיר האלקטרוני, כשהוא סגור, במקום שמנהל האירוע יקבע. לחילופין, מותר לשחקן להחזיק טלפון כבוי לחלוטין בתיק סגור, כשמקרה זה השחקן אינו רשאי לפתוח את התיק במהלך המשחק.

ד. שחקן שיפקיד מכשיר אלקטרוני כבוי אצל מנהל האירוע, או בתיק סגור, לא יקבל הפסד אם המכשיר ישמיע קול. במקרה של צלצול ממכשיר שנמצא בתיק סגור, יופחת מזמנו של בעל המכשיר 50% מיתרת הזמן. מכשיר שישמיע קול במקום ההפקדה המיועד שקבע מנהל האירוע לא יגרור קנס/הפסד לשחקן.

ה. באחריות ראשי הקבוצות ליידע את שחקניהם, לפני תחילת המשחק, על חובת אכסון וכיבוי של המכירים האלקטרוניים שברשותם.

ו. במצב חירום, בו נדרשת השארת טלפון/מכשיר אלקטרוני פתוח בעת המשחק, חובה לקבל אישור השופט והיריב לכך, לפני תחילת המשחק. שימוש מעשי בטלפון הפתוח יתקיים בנוכחות השופט והיריב.

ז. במקרה של חשד חמור לרמייה בסיוע מכשיר אלקטרוני, המקרה יטופל בהתאם לחוקת פיד"ה ואיגוד השחמט בנושא "אנטי רמייה בשחמט".


פרק ו'

סעיף 7 ד' – שונה ל: ד) קבוצה שלא תופיע למפגש ליגה בסיבוב האחרון תיענש בקנס כספי כפול בהשוואה לאי הופעה בכל סיבוב אחר. בליגה לאומית וארצית הקנס הכפול יחול על שני הסיבובים האחרונים.


פרק ט'

סעיף 2 ב' הוחלף ל: בליגה העילית ישחקו לפחות 10 קבוצות בשיטה שוויצרית.

סעיף 2 ו' הוחלף ל: בליגה העילית המפגשים יתקיימו על 4 לוחות, בליגה הארצית על 3 לוחות.

סעיף 2 ז' הוחלף ל: בליגה העילית הופעה נחשבת לחוקית אם שלוש שחקניות הופיעו למפגש. בליגה הארצית הופעה נחשבת לחוקית אם שתי שחקניות הופיעו.

התווסף סעיף 2 ט' כדלקמן: בליגה העילית קצב המשחקים יהיה 90 דקות להשלמת כל המשחק + 30 שניות למסע.

התווסף סעיף 2 י' כדלקמן: בליגה הארצית יתקיימו בכל מפגש שני משחקים בקצב של 50 דקות + 10 שניות למסע.

התווסף סעיף 2 יא' כדלקמן: בליגה הארצית שעת התחלת המפגשים הנערכים בשבת היא 10:00 בבוקר. משחקים המשוחקים בימי חמישי יחלו בשעה 18:30.

בסעיף 3 א' – הוחלף ל: 'אישה בעלת מד כושר 1800' (על פי מד הכושר הישראלי האחרון שפורסם עד למועד ההרשמה). הוסף: 'על פי סעיף זה ניתן לצרף לכל קבוצה שחקנית אחת בלבד'.

בסעיף 3 ג' – הוסף: על אף האמור בכללי הליגה פרק ג' סעיף 12 (רישום שחקנים מאוחר) 'בליגה הלאומית' לא ניתן ... וכו'

סעיף 3 ד' – זז לסעיף 3 ה'.

התווסף סעיף 3 ד' כדלקמן: קבוצה חדשה תירשם לליגה הארצית. לגבי קבוצה חדשה אשר ממוצע מד הכושר של השחקניות שלה ב-4 הלוחות הראשונים הוא 1700 ומעלה (על פי מד הכושר הישראלי האחרון שפורסם בעת ההרשמה) מנהל הליגה יהיה רשאי לשבצה ישירות בליגה העילית.


פרק י'

סעיף 2 ב' שונה ל: "...תחולקנה ל 2 מחוזות בהתאם למיקום הגיאוגרפי של הקבוצות ו/או בהתאם לשיקולים מקצועיים של מינהלת הליגה".

סעיף 2 ג' שונה ל: מילוי מקום בליגות לנוער יהיה בסדר עדיפות כמו בליגות לבוגרים (פרק ב' סעיף 6).

סעיף 2 ד' - שונה ל: הליגה הארצית תחולק ל 6 מחוזות.


פרק יא'

נוסף סעיף 1 ג' : שחקן זר לא רשאי לשחק במשחק מבחן נגד קבוצה מליגה א'.