פרוטוקול ישיבת מנהלת הליגה מתאריך 15.08.2022

ראו פרוטוקול מצורף