פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט מיום 18 לאפריל 2022