פרוטוקול ישיבה של ועדת הנוער - 16.1.2022

הישיבה התקיימה בזום.