פרוטוקול ישיבה של ועדת נשים 26.11.2020

ועדת נשים התכנסה בזום ב25.11.2020. רצ"ב הפרוטוקול