פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט - 27.3.2019

מצורף מטה