פרוטוקול ישיבת ועדת החוקה והשיפוט 14.2.2019

מצורף קובץ להורדה מטה